Regulamin

„Konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II”

 1. Postanowienia ogólne:
  1. Organizatorem konkursu „Konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II”, zwanego w dalszej części Regulaminu konkursem, jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
  2. Konkurs ma charakter testu jednokrotnego wyboru i trwa 45 minut.
  3. Celem konkursu jest zainteresowanie osobą świętego Jana Pawła II, jego nauką
   i przesłaniem, jakie zostawił młodemu pokoleniu, a także uczczenie pamięci Jana Pawła II w rocznicę Jego wyboru na Stolicę Apostolską
  4. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie https://konkurs.santojp2.pl/quizy/
  5. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy akceptują zasady Regulaminu oraz politykę prywatności.
 1. Zasady Konkursu:
  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas VI-VIII szkoły podstawowej i będzie przeprowadzony w szkole.
  2. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń, który w terminie do 20.10.2023 r. prześle kartę zgłoszenia (Załącznik nr 1) na adres konkursy@idmjp2.pl.
  3. Na podany w karcie zgłoszenia adres mailowy zostanie przesłany link do strony konkursowej.
  4. Konkurs odbędzie się w dniu 16 listopada 2023 r. o godz. 10.00. Aby przystąpić do konkursu należy wpisać w formularzu imię i nazwisko, nazwę szkoły, adres mailowy oraz zaakceptować politykę prywatności. Strona dedykowana konkursowi nie udostępnia organizatorowi IP komputera uczestnika quizu.
  5. Tematyka konkursu: biografia Karola Wojtyły – dzieciństwo, młodość, kapłaństwo, biskupstwo i wybór na Stolicę Piotrową (papiestwo).
  6. Uczestnicy konkursu w czasie poprzedzającym konkurs powinni zapoznać się z filmem: www.youtube.com/watch?v=HHOX03Pmd5s publikacją „Od młodości do świętości – życie Karola Wojtyły”, dostępną pod adresem: https://idmjp2.pl/wp-content/uploads/2023/09/od-mlodosci-do-swietosci-zycie-karola-wojtyly.pdf (format PDF ) oraz zawartością strony www.santojp2.pl
 1. Przebieg konkursu
  1. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów o wygranej będzie decydować czas rozwiązania testu.
  2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.idmjp2.pl. Informacje dotyczące przyznanych nagród i sposobu ich otrzymania zostaną przekazane przez Organizatora na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.
  3. Wyniki konkursu są ostateczne i nie podlegają reklamacji.
 1. Nagrody:
  1. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 listopada 2023 roku.
  2. Laureaci konkursu otrzymają bony o wartości 500 zł (I miejsce), 300 zł (II miejsce), 200 zł (III miejsce) do ogólnopolskiej sieci księgarni.
  3. Wręczenie nagród połączone ze zwiedzaniem Centrum św. Jana Pawła II Wielkiego na Białych Morzach w Krakowie odbędzie się dnia 23 listopada 2023 roku.
  4. Organizator Konkursu informuje, że w ramach przekazania nagród może być prowadzona fotorelacja, dokumentująca spotkanie z Laureatami konkursu, która zostanie upubliczniona na stronie internetowej www.idmjp2.pl, profilu Facebook Organizatora (fotorelacja) po uzyskaniu odrębnych zgód od rodziców/opiekunów prawnych Laureatów Konkursu na publikację wizerunku lub imienia i nazwiska Laureata na stronie internetowej.
 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej RODO – informuje się, że:
  1. Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (dalej: Instytut), z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: instytut@idmjp2.pl, tel.: 12 422 03 44.
  2. Inspektor Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi jest możliwy poprzez: pocztę e-mail: iodo@idmjp2.pl, pocztę tradycyjną na adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz telefonicznie z p. Anną Orkisz.
  3. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych) w celu w celu przeprowadzenia „Konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II”, w tym w celu obsługi uczestnictwa w Konkursie i wydania nagród, prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz rozpatrzenia ewentualnych wniosków.
  4. Informacja o dobrowolności podania danych. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji Konkursu i powiadomienia laureatów o przyznaniu nagród.
  5. Konsekwencje niepodania danych osobowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
  6. Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe/ dane osobowe dziecka/podopiecznego będą przechowywane do momentu ustania celu przetwarzania przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, przekazania nagród w Konkursie przez okres 30 dni od zakończenia realizacji Konkursu. W przypadku Laureatów Konkursu będzie dotyczył z kategorii archiwalnej dokumentów wynikającej z jednolitego, rzeczowego wykazu akt i instrukcji kancelaryjnej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa (księgowego i podatkowego – nie dłużej niż 5 lat licząc od końca roku, w którym odbył się Konkurs).
  7. Prawa osób, których dane dotyczą. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  10. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane

  Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.