Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl e-mail instytut@idmjp2.pl dalej: Administrator.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@idmjp2.pl lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail instytut@idmjp2.pl
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu wynikającym z przedmiotu prowadzonej z Panią/Panem korespondencji drogą elektroniczną oraz w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami; podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679).
 4. Pana/Pani dane osobowe są przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi związane z realizacją ww. celów, a także innym podmiotom, którym przekazanie Pani/Pana danych osobowych okaże się niezbędne w związku z przedmiotem prowadzonej korespondencji.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 7. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
 8. Przysługuje Pani/Panu także prawo sprzeciwu względem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 9. Dane zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie.

Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie: email:iodo@idmjp2.pl, tel: 12 422 03 44

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), uprzejmie informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym Pani/Panu prawach.

 1. Administratorem Pani/Pana przetwarzanych danych osobowych jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, tel. 12 422 30 44 e-mail: instytut@idmjp2.pl
 2. W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących sposobu oraz zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie zadań realizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, jak również przysługujących Pani/Panu praw, posiada Pani/Pan możliwość skontaktowania się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu iodo@idmjp2.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany powyżej adres Administratora, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
  a) obowiązujących przepisów prawa;
  b) zawartych umów;
  c) udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu/celach:
  a) wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Instytucie Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  b) wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  c) wykonywania umów zawartych z kontrahentami Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  d) w pozostałych przypadkach, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie zgody udzielonej wcześniej, w celu i zakresie określonym w jej treści (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w konsekwencji ich przetwarzania w celach o których mowa w pkt IV mogą być:
  a) Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Małopolskim Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane, określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1a RODO), ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę dotyczącą przetwarzanych danych osobowych bez wpływu na zgodność z przepisami prawa uprzednio dokonanego przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nie dotyczy to sytuacji, w których dane osobowe Pani/Pana podlegają archiwizacji zgodnie z przepisami prawa wiążącymi Administratora.
 8. Na mocy przepisów prawa przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia, w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  a) prawo do żądania dostępu do danych osobowych, jak również prawo, by uzyskać ich kopię;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, dotyczy to sytuacji, gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jest to tzw. prawo do bycia zapomnianym, w przypadku gdy:
  – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  – wniesiony został sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczyły,
  – wycofana została zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą, a stanowi ona podstawę przetwarzania danych oraz nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
  – dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa,
  – przepis prawa nakłada obowiązek, usunięcia danych osobowych;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, dotyczy to przypadków, gdy:
  – kwestionowana jest prawidłowość danych osobowych, przez osobę, której dane dotyczą,
  – występuje niezgodność z przepisami prawa przetwarzania danych osobowych, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia,
  – dane nie są już potrzebne Administratorowi, jednak osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń;
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  – zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją po Pani/Pana stronie, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
  – przetwarzanie jest niezbędne do celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
  f) prawo do przenoszenia danych, gdy łącznie zostaną spełnione następujące przesłanki:
  – podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa zawarta z osobą, której dane dotyczą lub zgoda wyrażona przez tą osobę,
  – przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem ich przetwarzaniu. Z dniem 25.05.2018 r. organem nadzorczym właściwym w sprawach ochrony danych osobowych będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 11. W sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe.
 12. Przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych może być procesem zautomatyzowanym, a dane nie podlegają profilowaniu.

INFORMACJA
dla uczestników spotkań, warsztatów, koncertów oraz uroczystości organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, warsztatów, koncertów oraz uroczystości organizowanych przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie mogą być wykonywane fotorelacje lub zapisy filmowe, które mogą być rozpowszechniane w różnych formach m.in. za pośrednictwem stron internetowych, materiałów informacyjnych oraz publikacji rozmieszczanych w miejscach publicznych.

Wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach. Osoby wchodzące na spotkanie lub uroczystość wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub zapisu filmowego przez Instytut w celu dokumentacji wydarzeń realizowanych w ramach działalności statutowej.

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych powyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub zapisie filmowym stanowić jedynie szczegółu całości np.: zgromadzenia, krajobrazu czy imprezy publicznej lub plenerowej proszone są o zgłoszenie tego faktu do Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków. Tel. 12 422 03 44 Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub zapisem filmowym.