Regulamin Quizu: „Rodzina św. Jana Pawła II”

Regulamin quizu
„Rodzina św. Jana Pawła II”

 I. Postanowienia ogólne.

1. Quiz „Rodzina św. Jana Pawła II”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.
2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o rodzinie Państwa Wojtyłów, z której wywodził się Karol Wojtyła – Jan Paweł II, Papież.
3. Quiz przygotowany został w oparciu o informacje zawarte na https://santojp2.pl/
4. Quiz jest anonimowy.
5. Zadanie Quizu polega na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi na każde pytanie w jak najszybszym czasie. Maksymalny czas udzielania odpowiedzi wynosi 20 minut.
6. Warunkiem uczestnictwa w quizie jest akceptacja jego Regulaminu
7. Regulamin określa zasady udziału w Quizie, a jego treść będzie udostępniona na stronie https://quiz.santojp2.pl
8. Quiz będzie umieszczony na stronie https://konkurs.santojp2.pl/quizy/

 II. Warunki uczestnictwa w Quizie.

1. Udział w Quizie jest bezpłatny.
2. Każdy z uczestników zaraz po rozwiązaniu quizu i naciśnięciu klawisza „Wyślij” zostanie powiadomiony o uzyskanym wyniku.
3. Organizator nie przewiduje nagród za prawidłowo rozwiązany quiz.

 III. Inne postanowienia.

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. We wszystkich sprawach spornych oraz nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
3. Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności zamieszczoną na stronie https://konkurs.santojp2.pl/polityka-prywatnosci/