Regulamin Quizu: „Nasza Niepodległa”

I. Postanowienia ogólne.
1. Quiz „Nasza Niepodległa”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.
2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o historii odzyskania przez Polskę niepodległości.
3. Pytania będą dotyczyły ogólnej historii Polski (można zaznajomić się z artykułem na Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Odzyskanie_niepodleg%C5%82o%C5%9Bci_przez_Polsk%C4%99_w_1918_roku) oraz treści zawartych w naszym filmie „Ojczyzna IV przykazanie”, który można obejrzeć tutaj: część 1 https://www.youtube.com/watch?v=Nqb92QORwbE i część 2: https://www.youtube.com/watch?v=3BDCTgo-rSA.
4. Regulamin określa zasady udziału w Quizie.
5. Quiz będzie prowadzony w dniach od 10 do 15 listopada 2021 r. Rozpoczęcie Quizu nastąpi 10 listopada o godz. 15:00, natomiast jego zakończenie 15 listopada o godz. 12:00.
6. Zadanie Quizu polega na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora, w jak najszybszym czasie w ciągu 20 minut.
7. Organizator Quizu zapewnia przyznanie nagród dla 3 osób, które w najkrótszym czasie osiągną najlepszy wynik. Nagrodą są podwójne bilety na koncert świąteczno-noworoczny „Śpiewajmy i grajmy Mu! XIII Kolędowanie z Janem Pawłem II”. W koncercie wystąpi Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Koncert odbędzie się 6 stycznia 2022, g. 18:00 w Filharmonii im. Korola Szymanowskiego w Krakowie.
8. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie https://quiz.santojp2.pl
9. Quiz będzie umieszczony na stronie https://konkurs.santojp2.pl/quizy/

II. Warunki uczestnictwa w Quizie.
1. Do udziału w Quizie uczestnik może przystąpić jednorazowo.
2. Każdy z uczestników po podaniu na stronie Quizu, swojego imienia, a także adresu mailowego zostanie powiadomiony o uzyskanym wyniku.
3. Udział w Quizie jest bezpłatny.
4. Zwycięzcy Quizu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

III. Inne postanowienia.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. We wszystkich sprawach spornych oraz nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
3. Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności zamieszczoną na stronie https://konkurs.santojp2.pl/polityka-prywatnosci/

IV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego (klauzula informacyjna)
Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze sprostowaniem do ww. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.) dalej zwanego „RODO”:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych pozyskanych w ramach Quizu jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: instytut@idmjp2.pl .
2. Inspektor ochrony danych osobowych:
W zakresie ochrony danych osobowych należy kontaktować się korespondencyjnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail: iodo@idmjp2.pl .
3. Cele przetwarzania danych i podstawy przetwarzania:
Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych imię i nazwisko, adres e-mail) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania przez Organizatora zadań związanych z realizacją Quizu, którymi są w szczególności:
– przeprowadzenie Quizu,
– umożliwienie uczestnikom Quizu wzięcia w nim udziału,
– wyłonienie laureatów,
– ogłoszenie wyników i opublikowania informacji o laureatach (imię i nazwisko) w Internecie na stronach: www.idmjp2.pl oraz na profilu IDMJP2 oraz w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/IDMJP2),
– przekazanie nagród.
4. Kategorie odnośnych danych osobowych:
Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, e mail, dane teleadresowe Laureatów Quizu (udostępniony w celu przekazania nagrody). W przypadku trzech osób, które uzyskają najlepszy wynik, Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej skontaktuje się w celu uzyskania danych do przesłania nagrody (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu).
5. Informacja o dobrowolności podania danych:
Podanie danych osobowych w zgłoszeniu Uczestnika Quizu ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do procedury realizacji Quizu „Nasza Niepodległa”. Zgoda na podanie danych osobowych jest dobrowolna, jednakże w przypadku odmowy lub braku przekazania tych danych Organizator zastrzega sobie brak możliwości przekazania nagród zwycięzcom ww. Quizu.
6. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora (na zasadach określonych w RODO), usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych i prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18 RODO.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji Quizu, tj. do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa tj. organom kontrolnym i nadzorczym np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom. Państwa dane są przetwarzane przez upoważnionych pracowników i mogą być udostępnione podmiotom świadczącym usługi: pocztowe, kurierskie lub transportowe, w przypadku przekazania/wysłania nagród.
10. Źródło danych: Pani/Pana dane osobowe pochodzą od Uczestnika Quizu „Nasza Niepodległa” na podstawie informacji przekazanych od Uczestnika ww. Quizu.
11. Informacja dotycząca zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania:
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.