Regulamin „Quiz Jan Paweł II – Papież Dialogu”

I. Postanowienia ogólne.
1. „Quiz  Jan Paweł II – Papież Dialogu”, organizowany jest przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30 (30-610 Kraków), zwany dalej Organizatorem.
2. Celem Quizu jest popularyzacja wiedzy o życiu, twórczości i świętości Jana Pawła II z okazji przypadającej w tym roku 100 rocznicy urodzin.
3. Regulamin określa zasady udziału w Quizie.
4. Zadanie Quizu polega na wyborze jednej prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora, w jak najszybszym czasie w ciągu 10 minut.
5. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona na stronie https://quiz.santojp2.pl
6. Quiz będzie umieszczony na stronie https://konkurs.santojp2.pl/quizy/

II. Warunki uczestnictwa w Quizie.
1. W Quizie może wziąć udział każdy.
2. Każdy z uczestników po podaniu na stronie Quizu, swojego imienia i nazwiska, a także adresu mailowego zostanie powiadomiony o uzyskanym wyniku.
3. Udział w Quizie jest bezpłatny.
4. Zwycięzcy Quizu zostaną poinformowani o wynikach drogą mailową.

III. Inne postanowienia.
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
2. We wszystkich sprawach spornych oraz nieujętych w Regulaminie decyduje Organizator.
3. Uczestnik powinien zapoznać się i zaakceptować politykę prywatności zamieszczoną na stronie https://konkurs.santojp2.pl/polityka-prywatnosci/

IV. Ochrona danych osobowych.
Zgodnie z art. 24 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) oraz zgodnie ze  sprostowaniem do ww. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r.,), dalej zwanego „RODO” informujemy, że:
a) Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Quizu  Jan Paweł II – Papież Pielgrzym, jest Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, z siedzibą przy ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, e-mail, a) instytut@idmjp2.pl, dalej zwany „Administratorem”.
b) Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail instytut@idmjp2.pl lub listownie Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków.
c) W sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iodo@idmjp2.pl lub listownie poprzez wysłanie listu na podany adres: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych Osobowych”.
d) Dane (tj. imię i nazwisko, adres e-mail) będą przetwarzane w celu realizacji Quizu w oparciu o niezbędność ich przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
e) Uczestnicy Quizu przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w zgłoszeniu jest dobrowolne, jednakże ich podanie przez Uczestników jest niezbędne do udziału w Quizie.
f) Dane osobowe osób będą przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań Administratora związanych z realizacją Quizu.
g) Dane będą przetwarzane przez okres do 30 dni od zakończenia Konkursu, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres ich przetwarzania, w tym w szczególności z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, czy dochodzenie roszczeń.
h) Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
i) Każdemu Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
j) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
k) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.